Úvodná stránka
Oznamujeme študentom - účastníkom III. semestra doplňujúceho pedagogického štúdia nasledovné zmeny výučby:

Skupina: Spoločenskovedné predmety - skupina B

Výučba 24.10.2014 o 14.30 h Didaktika SVP – Ing. Glatzová – učebňa AA 11 sa ruší.

Výučba bude nahradená v novom termíne : 15.11.2014 o 8.00 h Didaktika SVP – Ing. Glatzová– učebňa AA 11

Skupina: Ekonomické predmety - skupina B

Výučba 25.10.2014 o 8.00 h Didaktika OPE – Ing. Glatzová – učebňa AF 104 sa ruší.

Výučba bude nahradená v novom termíne : 31.10.2014 o 14.30 h Didaktika OPE – Ing. Glatzová– učebňa AF 104

Informácie o štúdiu

 • Úvod do štúdia
 • Cenník DPŠ

  Žilinská univerzita zabezpečuje pre absolventov a študentov vysokých škôl doplňujúce pedagogické štúdium v zmysle Vyhlášky č. 581/2007 Z.z. MŠ SR o doplňujúcom pedagogickom štúdiu. Absolventi získajú pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie predmetov, ktorých obsah nadväzuje na obsah študijných programov alebo študijných odborov a vykonané štátne skúšky.

  Na Žilinskej univerzite v Žiline sa doplňujúce pedagogické štúdium organizuje ako štvorsemestrálne štúdium v rozsahu najmenej 200 hodín v externej forme. Účastník sa počas štúdia oboznámi so základnými pedagogickými a psychologickými disciplínami, s ďalšími predmetmi potrebnými v učiteľskej praxi a osvojí si metodiku vyučovania odborných predmetov podľa zamerania. Štúdium je ukončené záverečnou skúškou a spracovaním záverečnej práce.

  Absolventi bakalárskeho študijného programu alebo absolventi strednej školy môžu získať pedagogickú spôsobilosť na výkon pracovnej činnosti majstra odbornej výchovy.

  Podmienkou prijatia je absolvovanie vysokej školy príslušného zamerania. Po podaní prihlášky sa uskutoční výberové konanie podľa kapacít konzultačných stredísk (Žilina, Dubnica nad Váhom, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš). Poplatok za štúdium sa hradí po častiach a jeho výška bude upravená podľa počtu účastníkov v jednotlivých strediskách.

  Ku prihláške treba pripojiť overenú kópiu vysokoškolského diplomu.

  Prihlášky prijímame do naplnenia kapacity.

  Študenti ŽU odovzdajú prihlášku vždy do konca marca príslušného roka.

  Absolventi VŠ odovzdajú prihlášku do konca júna príslušného roka.

 • (c) Copyright 2013, DPS