Úvodná stránka
Oznam doplňujúceho pedagogického štúdia v Dubnici nad Váhom

Oznamujeme Vám, že výučba (sústredenie) v piatok 05.12.2014 z predmetu „rétorika“ (doc. Kráľová) v 3. semestri doplňujúceho pedagogického štúdia v Dubnici nad Váhom sa ruší. Náhradný termín výučby bude v piatok 19.12.2014 o 14,00 hodine.
Oznamujeme študentom - účastníkom III. semestra doplňujúceho pedagogického štúdia nasledovné zmeny výučby:

Skupina: Spoločenskovedné predmety - skupina B

Výučba 24.10.2014 o 14.30 h Didaktika SVP – Ing. Glatzová – učebňa AA 11 sa ruší.

Výučba bude nahradená v novom termíne : 15.11.2014 o 8.00 h Didaktika SVP – Ing. Glatzová– učebňa AA 11

Skupina: Ekonomické predmety - skupina B

Výučba 25.10.2014 o 8.00 h Didaktika OPE – Ing. Glatzová – učebňa AF 104 sa ruší.

Výučba bude nahradená v novom termíne : 31.10.2014 o 14.30 h Didaktika OPE – Ing. Glatzová– učebňa AF 104

Oznamujeme študentom - účastníkom III. semestra doplňujúceho pedagogického štúdia nasledovné zmeny výučby:

Skupina: Spoločenskovedné predmety - skupina B

Výučba 29.11.2014 o 8.00 h Rétorika – doc. Kráľová – učebňa AA 11 sa ruší.

Výučba bude nahradená v novom termíne : 13.12.2014 o 8.00 h Rétorika – doc. Kráľová – učebňa AA 11

Skupina: Technické predmety - skupina A

Výučba 28.11.2014 o 14.00 h Rétorika – doc. Kráľová – učebňa AF 14 sa ruší.

Výučba bude nahradená v novom termíne : 12.12.2014 o 14.00 h Rétorika – doc. Kráľová– učebňa AF 14


Informácie o štúdiu

 • Úvod do štúdia
 • Cenník DPŠ

  Žilinská univerzita zabezpečuje pre absolventov Doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti (ďalej len "DPŠ") v súlade s § 8b ods. 2 zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien (ďalej len "zákon o pedagogických zamestnancoch"). Doplňujúcim pedagogickým štúdiom získavajú pedagogickú spôsobilosť účastníci, ktorí absolvovali študijný program v neučiteľských študijných odboroch.

  Na Žilinskej univerzite v Žiline sa doplňujúce pedagogické štúdium organizuje ako štvorsemestrálne štúdium podľa akreditovaných programov MŠVVaŠ SR . V súčasnosti máme akreditované programy doplňujúceho pedagogického štúdia na tieto skupiny predmetov:
  • ekonomické predmety
  • dopravné logistické a predmety zamerané na poštové technológie a služby
  • strojárske predmety
  • elektrotechnické predmety
  • informatické predmety
  • stavebné predmety
  • bezpečnostné predmety
  Žilinská univerzita môže ďalej pod garanciou Fakulty humanitných vied poskytovať pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie akademických, umelecko-výchovných a výchovných predmetov: anglický jazyk, matematika, hudobná výchova, náboženská výchova.

  Podmienkou prijatia je absolvovanie vysokej školy príslušného zamerania. Po podaní prihlášky sa uskutoční výberové konanie podľa kapacít konzultačných stredísk (Žilina, Dubnica nad Váhom, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš). Poplatok za štúdium sa hradí po častiach a jeho výška bude upravená podľa počtu účastníkov v jednotlivých strediskách.

  Ku prihláške treba pripojiť overenú kópiu vysokoškolského diplomu.

  Prihlášky prijímame do naplnenia kapacity.

  Študenti ŽU odovzdajú prihlášku vždy do konca marca príslušného roka.

  Absolventi VŠ odovzdajú prihlášku do konca júna príslušného roka.

 • (c) Copyright 2013, DPS