Úvodná stránka
Oznamujeme študentom - účastníkom III. semestra doplňujúceho pedagogického štúdia nasledovnú zmenu výučby:

Skupina: - skupina A

Výučba 31.10.2015 o 8.00 h Rétorika – Mgr. Dzuriaková,PhD. – učebňa AF 104 sa ruší.

Nový termín výučby bude oznámený na 5. sústredení dňa 13.11.2015.

PhDr. Renáta Švarcová
organizačný garant DPŠ,FHV
Oznamujeme študentom - účastníkom III. semestra doplňujúceho pedagogického štúdia nasledovnú zmenu výučby:

Skupina: - skupina B

Výučba 31.10.2015 o 8.00 h Rétorika – Mgr. Pankuchová,PhD. – učebňa AF 106 sa ruší.

Výučba bude nahradená v rámci nového sústredenia:
6.11.2015 o 14.00 h Rétorika – Mgr. Pankuchová,PhD.– učebňa AF 106

Skupina: - skupina C

Výučba 31.10.2015 o 8.00 h Rétorika – Mgr. Pankuchová,PhD. – učebňa AF 106 sa ruší.

Výučba bude nahradená v rámci nového sústredenia: 6.11.2015 o 14.00 h Rétorika – Mgr. Pankuchová,PhD.– učebňa AF 106

PhDr. Renáta Švarcová
organizačný garant DPŠ,FHV

Informácie o štúdiu

 • Úvod do štúdia
 • Cenník DPŠ

  Žilinská univerzita zabezpečuje pre absolventov Doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti (ďalej len "DPŠ") v súlade s § 8b ods. 2 zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien (ďalej len "zákon o pedagogických zamestnancoch"). Doplňujúcim pedagogickým štúdiom získavajú pedagogickú spôsobilosť účastníci, ktorí absolvovali študijný program v neučiteľských študijných odboroch.

  Na Žilinskej univerzite v Žiline sa doplňujúce pedagogické štúdium organizuje ako štvorsemestrálne štúdium podľa akreditovaných programov MŠVVaŠ SR . V súčasnosti máme akreditované programy doplňujúceho pedagogického štúdia na tieto skupiny predmetov:
  • ekonomické predmety
  • dopravné logistické a predmety zamerané na poštové technológie a služby
  • strojárske predmety
  • elektrotechnické predmety
  • informatické predmety
  • stavebné predmety
  • bezpečnostné predmety
  Žilinská univerzita môže ďalej pod garanciou Fakulty humanitných vied poskytovať pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie akademických, umelecko-výchovných a výchovných predmetov: anglický jazyk, matematika, hudobná výchova, náboženská výchova.

  Podmienkou prijatia je absolvovanie vysokej školy príslušného zamerania. Po podaní prihlášky sa uskutoční výberové konanie podľa kapacít konzultačných stredísk (Žilina, Dubnica nad Váhom, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš). Poplatok za štúdium sa hradí po častiach a jeho výška bude upravená podľa počtu účastníkov v jednotlivých strediskách.

  Ku prihláške treba pripojiť overenú kópiu vysokoškolského diplomu.

  Prihlášky prijímame do naplnenia kapacity.

  Študenti ŽU odovzdajú prihlášku vždy do konca marca príslušného roka.

  Absolventi VŠ odovzdajú prihlášku do konca júna príslušného roka.

 • (c) Copyright 2013, DPS